Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

Sklep internetowy, działający pod adresem www.bionaczynia.pl, prowadzony jest przez firmę EcoMaster Marek Głuszek, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 81001, NIP 113-006-94-33, Regon 010539240, z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23.

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@bionaczynia.pl, telefonicznie: 22 872 17 62 lub pisemnie na adres: EcoMaster Marek Głuszek ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa

I. INFORMACJE OGÓLNE

Definicje:

Sklep – prowadzona przez firmę EcoMaster Marek Głuszek platforma teleinformatyczna, działają ca pod adresem http://www.bionaczynia.pl, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego oraz zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

EcoMaster - firma EcoMaster Marek Głuszek, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 81001, NIP 113-006-94-33, Regon 010539240, z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23. Firma prowadzi Sklep bionaczynia.pl


Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez EcoMaster za pośrednictwem Sklepu.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 pikseli.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. W ramach prowadzonego Sklepu firma EcoMaster oferuje sprzedaż produktów Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Potwierdzam zamówienie”.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. EcoMaster zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6. EcoMaster w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7. Realizacja zamówienia dla produktów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową.

3.9. Wartość zamówienia zawierająca opusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

3.10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

3.12. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych produktów. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym produkcie. Data ta może ulec zmianie.

3.13. EcoMaster nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.

3.14. Formy i koszty przesyłki Użytkownik może śledzić pod adresem: http://www.bionaczynia.pl/content/1-sposoby-wysylki.

3.15. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Użytkownik będzie poinformowany na Stronie produktowej lub w trakcie realizacji zamówienia.

3.16. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

3.17. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba, że EcoMaster przewiduje możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.

3.18. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 3.17 wliczony jest w kwotę pobrania.

3.19. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

3.20. W zależności od rodzaju dokonanego zamówienia płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto Sklepu.

3.21. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że Konsument wybierze inny sposób dostawy, o czym poinformuje firmę EcoMaster. Rozdzielenie jednego zamówienia na kilka dostaw, może wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów wysyłki o których mowa w pkt. 3.14

3.22. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością firmy EcoMaster, lub firma EcoMaster posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że firma EcoMaster niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;

b. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

4.2. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez firmę EcoMaster usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez firmę EcoMaster. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

4.3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@bionaczynia.pl, telefonicznie: 22 872 17 62 lub pisemnie na adres: EcoMaster Marek Głuszek ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, z dopiskiem „reklamacja”.

4.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.) Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres firmy EcoMaster. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. Z zastrzeżeniem pkt 5.2-5.3, zgodnie z "Ustawą o prawach konsumenta" (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

5.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@bionaczynia.pl, telefonicznie: 22 872 17 62 lub pisemnie na adres: EcoMaster Marek Głuszek ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, z dopiskiem „zwrot”.

5.3. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.

5.6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. firma EcoMaster nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Firma EcoMaster dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz firmie EcoMaster lub przekazać ją osobie upoważnionej przez firmę EcoMaster do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że firma EcoMaster zaproponowała, że sama odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

6.2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

6.3. Administratorem danych osobowych jest firma EcoMaster. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6.4. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez firmę EcoMaster oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.

6.5. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych przedmiotów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.

6.6. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

6.7. Szczegółowa polityka prywatności znajduje się na stronie http://www.bionaczynia.pl/content/7-polityka-prywatnosci

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

7.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Więcej informacji znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.

7.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

7.4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy (PDF)

 

Regulamin obowiązuje do dnia 24.12.2014

Sklep internetowy, działający pod adresem www.bionaczynia.pl, prowadzony jest przez firmę EcoMaster Marek Głuszek, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 81001, NIP 113-006-94-33, Regon 010539240, z siedzibą w Warszawie przy ul. Oleckiej 23.

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Domniemywa się, że składający zamówienie klient zapoznał się z treścią nieniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.bionaczynia.pl. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem automatyczną wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza zamówienia” niezbędnego do złożenia zamówienia.
 5. Sklep w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@bionaczynia.pl.
 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia.
 13. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towarów w magazynie. Przesyłki dostarcza:
  • Poczta Polska - czas dostawy 3 dni
  • Firma Kurierska - czas dostawy 1 dzień roboczy
  • Odbiór osobisty - po uzgodnieniu terminu
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przy odbiorze - należność pobiera listonosz bądź kurier lub płatność bezpośrednia przy odbiorze osobistym
  • przedpłata - płatność przelewem na rachunek bankowy sklepu
 15. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Przed odesłaniem towaru wymagany jest kontakt z obsługą sklepu pod nr tel.: (0-22) 872-17-62 bądź na adres e-mail: sklep@bionaczynia.pl w celu pobrania "protokołu zwrotu". Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru, koszt dostawy jest zwracany proporcjonalnie, w takim zakresie, w jakim uległa zmianie umowa sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 16. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 17. Reklamacje: Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres fizyczny sklepu EcoMaster, Ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa. Przed odesłaniem towaru wymagany jest kontakt z obsługą sklepu pod nr tel.: (0-22) 872-17-62 bądź na adres e-mail: sklep@bionaczynia.pl w celu pobrania "protokołu reklamacji". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora klienta.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą EcoMaster, właścicielem sklepu bionaczynia.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 19. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany przez klienta.

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Najczęściej kupowane

Zobacz wszystkie

Bądź na bieżąco!

-->